Özgeçmiş – CV

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ’ın özgeçmişi ve eserleri.

401002_467206543363961_1697500741_n

İsim – Soyisim: Erkan Yeşiltaş
Doğum Tarihi: 01.05.1981
Adres: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı – Sivas
E-Posta : erkanyesiltas@gmail.com
Skype: erkanyesiltas@outlook.com

Telefon: (0346) 219 10 10 (Santral) – 4646 (Dahili)
Ünvan: Doçent Doktor
Akademik Birimi:  Eğitim Fakültesi
Bölümü : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yabancı Diller : İngilizce  (YDS: 82.50)
Mesleki İlgi Alanları : Sosyal Bilgiler Eğitiminde BİT Kullanımı, Bilgisayar Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi

Eğitim Bilgileri:
Lise: Hasanoğlan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi (1995 – 1999)
Önlisans: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Web Tasarım ve Kodlama Programı (2018 – 2020)
Lisans: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Meram) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D. (1999 – 2003)
Y.Lisans: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D. (2003- 2006)
Doktora: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D. (2007 – 2010)

 

Mesleki Bilgiler:
Araştırma Görevlisi, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2004 – 2006),

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2006 – 2010),

Araştırma Görevlisi Doktor, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2010 – 2011),

Yardımcı Doçent Doktor, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2011 – 2017)

Doçent Doktor, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2017 – …)

İdari ve Akademik Görevler

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2017 – ….)

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2016 – 2018)

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi İlköğretim Bölüm Koordinatörlüğü (2011 – 2016)

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı (2012 – 2015)

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı (01.2012 – 09.2012)

 

Meslek Harici Aldığı Eğitimler – Sertifika Programları

Microsoft.NET (C#) Yazılım Uzmanlığı (Amaç Yazılım – Ankara – 2009)

ASP.NET (C#) Yazılım Uzmanlığı  (Amaç Yazılım – Ankara – 2009)

MS SQL Server 2008 (Amaç Yazılım – Ankara – 2009)

İnternet Programcılığı (Naature Akademi – İstanbul – 2012)

Grafik ve Animasyon (Naature Akademi – İstanbul – 2012),

Veritabanı Uzmanlığı (Naature Akademi – İstanbul – 2013)

Yaratıcı Drama (Naature Akademi – İstanbul – 2013)

Unity 3D Oyun Geliştirme Eğitimi (TOGOG – Çevrimiçi Eğitim – 2013)

Girişimcilik Eğitimi (KOSGEB – Sivas – 2017)

Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Fatih Projesi Eğitimi (YEĞİTEK – Sivas – 2017)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

GEDİK, O , SÖNMEZ, Ö , YEŞİLTAŞ, E . (2019). Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgi Yeterliliklerinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 187-198.

YEŞİLTAŞ, E. & CEVHER, S. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif İnfografik Kullanımının Etkililiği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 10(3), 218-231.

YEŞİLTAŞ, E. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumları ile Öz-Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), 8, 2. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.02.015 (H.W. Wilson) http://mts.iojes.net//userfiles/Article/IOJES_2025.pdf

YEŞİLTAŞ, E. (2016). An Analysis of Social Studies Teachers’ Perception Levels Regarding Web Pedagogical Content Knowledge. International Education Studies 9(4). 108-123. doi: http://dx.doi.org/10.5539/ies.v9n4p108 (ERIC)

YEŞİLTAŞ, E.,ERYILMAZ, Ö. ve PEHLİVAN, A. (2016). Social Problems in Turkish Social Studies Coursebooks and Workbooks. Universal Journal of Educational Research, 4(4), 856-867. doi: http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2016.040423 (ERIC)

ARSEVEN, A. ve YEŞİLTAŞ,E. (2016). “Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması / Comparison of Learning Styles of Gifted Students and Their Ungifted Peers ”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/2 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9401, p. 67-84

YEŞİLTAŞ, E. (2016). “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Kullanım Profillerinin Belirlenmesi / Determining the Social Network Usage Patterns of Pre-Service Social Studies Teachers”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9247, p. 2387-2406.

YEŞİLTAŞ, E., YILMAZER, A. & YAMAN, T. (2015). Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(4), 223-238.

YEŞİLTAŞ, E. & TURAN, R. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Yazılımının Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi(5), 1-23.

YEŞİLTAŞ, E. & YILMAZER, A. (2015). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Zeitschrift für die Welt der Türken , 7(3), 233-254.

YEŞİLTAŞ, E. & ÖZTÜRK, T. (2015). Sosyal Bilgiler Dersi Vatandaslık Konularının Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Akademik Basarıya Etkisi. e-International Journal of Educational Research, 6(2), 86-101. (Yayın No: 1935900)

YEŞİLTAŞ, E. &  PEHLIVAN, A. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Haritaların Kullanımının Akademik Basarıya Etkisi. Journal of Turkish Studies, 10(11), 1621-1621., Doi:10.7827/TurkishStudies.8601

YEŞİLTAŞ, E. & TOROS, S. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Kavram Yanılgılarını Giderme Üzerine Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 9(39), 157-157., Doi: 10.9761/JASSS3063

YEŞİLTAŞ, E., KAYMAKCI, S. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Teknoloji Boyutu. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 314-340.

KOÇ H. & YEŞİLTAŞ, E. (2014). İnteraktif Harita Sınavlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 264-274.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

Şeker G. & YEŞİLTAŞ E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (12-14 Eylül). Denizli,Türkiye.

İŞÇİ, T. G.  & YEŞİLTAŞ, E. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Dijital Oyun Geliştirme Yazılımı Kullanımı Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Buna İlişkin Görüşleri. USBES 7 – VII. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (11-13 Ekim), Kırşehir, Türkiye.

YEŞİLTAŞ, E. & İŞÇİ, T. G. (2017). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eğitim Teknolojileri Kullanımına Yönelik Araştırmalardaki Eğilimler: 2005-2015 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi. USBES 6 – VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (4-6 Mayıs), Eskişehir, Türkiye.

YEŞİLTAŞ, E. & YÜCEYURT, M. (2017). Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yazılmış Bilimsel MakalelerdeGeçen Anahtar Kelimelere İlişkin Bir İçerik Analizi. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sempozyumu (11-14 Mayıs), Antalya, Türkiye

YEŞİLTAŞ, E. & İŞÇİ, T. G. (2016). Hayat Bilgisi Öğretiminde Etkileşimli Eğitim Yazılımı Kullanımının Etkililiği. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (11-14 Mayıs), Muğla, Türkiye.

YEŞİLTAŞ, E. & TOROS S. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif İnfografik Kullanımının Etkililiği. 2. International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET (Özet bildiri)

YEŞİLTAŞ, E. & PEHLIVAN A. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Harita Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 215-215. (Özet bildiri)

BÜLBÜL, M. Ş. & YEŞİLTAŞ, E. (2011). Bir İnternet Sitesi Tasarımı: Görme Engelli Öğrencilerde Fare Kullanabilmeli. International Educational Technology Conference (Tam metin bildiri)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi Bölüm Adı: Dijital Okuryazarlık,YEŞİLTAŞ ERKAN, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Bülent AKSOY, Bülent AKBABA, Bahadır KILCAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: Baskıda, Bölüm Sayfaları: – 2019 (Bilimsel Kitap)

Dünya Eğitimine Yön Verenler – I Bölüm Adı: Clarence Edward Beeby,YEŞİLTAŞ ERKAN, Yayın Yeri: MEB, Editör: Prof. Dr. Mustafa Safran, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 418, ISBN: 978-975-11-4865-0, Bölüm Sayfaları: 69-85 2019 (Tercüme Eser)

Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Bölüm adı: (Tarihi Süreç İçerisinde Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi) (2019). Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Erol KOÇOĞLU & ÖZKAN AKMAN, Türkçe (Bilimsel Kitap)

İlkokul ve Ortaokullarda Sosyal Bilgiler Eğitimi, Bölüm adı:(Dört Harika Kaynak) (2018)., YEŞİLTAŞ, E., Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Selçuk Beşir Demir & Filiz Zayimoğlu Öztürk, Türkçe (Kitap Tercümesi)

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Bölüm adı: (Masallar ile Sosyal Bilgiler Öğretimi) (2016)., YEŞİLTAŞ, E., PegemA Yayıncılık, Editör: Halil Tokcan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 485, ISBN:978-605-318-378-5, Türkçe (Ders Kitabı),

Eğitim Araştırmaları – Nicel, Nitel ve Karma Yaklaşımlar, Bölüm adı:(Tarihsel Araştırma) (2014)., YEŞİLTAŞ, E., Eğiten Kitap Yay, Editör: Selçuk Besir Demir, Türkçe(Kitap Tercümesi).

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Öğretiminde İnteraktif Ortam ve Bilgisayar Kullanımı) (2013)., YEŞİLTAŞ, E., PegemA Yayıncılık, Editör: Sever Ramazan, Koçoğlu Erol, Türkçe(Ders Kitabı)

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bilgisayar Yazılımları) (2011)., YEŞİLTAŞ, E., PegemA Yayıncılık, Editör: Turan Refik, Sünbül Ali Murat, Akdağ Hakan, Türkçe (Bilimsel Kitap),

Teoriden Pratiğe Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları, Bölüm adı: (Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimi) (2011)., YEŞİLTAŞ, E., İdeal Yayıncılık, Editör: Dilci Tuncay, Türkçe (Bilimsel Kitap).

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Materyalleri ve Teknolojileri) (2009)., YEŞİLTAŞ, E., PegemA Yayıncılık, Editör: Safran Mustafa, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 769, ISBN:978-605-4282-02-9, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-I, Bölüm adı:(Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Tabanlı Materyal Geliştirme) (2009)., YEŞİLTAŞ, E.,SÖNMEZ Ö. F., PegemA Yayıncılık, Editör: Refik Turan, Ali Murat Sünbül, Hakan Akdağ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 436, ISBN:978-605-5885-73-1, Türkçe(Bilimsel Kitap).

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Bölüm adı:(İkinci Dünya Savası Sonrasında Dünyada Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme) (2008)., YEŞİLTAŞ, E., PegemA Yayıncılık, Editör: Bahri ATA, Türkçe(Ders Kitabı).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

AKSOY B.,KOÇ H.,SÖNMEZ Ö. F. & YEŞİLTAŞ, E. (2010). Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 5(2), 181-196.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

MEREY Z., KARATEKİN K., KUŞ Z., SÖNMEZ Ö. F. & YEŞİLTAŞ, E. (2009). İlköğretim 6., 7. Yeni Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Fiziksel Yapı, İçerik, Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi. Fen ve Sosyal Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu.

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

TOROS, SALİHA, (2015). Sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı. (Tamamlandı)

POTUR, ELİF. İnsan hakları öğretimine yönelik geliştirilen etkileşimli bilgisayar yazılımının etkililiği, Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı. (Devam Ediyor)

POLAT AHMET, (2016). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutumları ve e-içerik geliştirme becerilerin değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. (Tamamlandı)

GEDİK, OSMAN, (2017). Sınıf eğitimi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgileri ve bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi . Gaziosmanpaşa Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı. (2. Danışman – Tamamlandı)

İSÇİ, TUĞÇE GAMZE, (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde dijital oyun geliştirme yazılımı kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri, Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı (Tamamlandı)

KILIÇ, ESRA (2019). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Animasyonlar Yoluyla Değerler Eğitiminin Etkililiği. Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı. (Tamamlandı)

ŞEKER, GÜLŞAH (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Simülasyonlarıyla Sınıf Yönetimi Becerisi Kazandırılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı. (Tamamlandı)

ALMALI, HİMMET (2020). Sosyal Bilgiler Eğitiminde Coğrafya Konularının Web 2.0 Teknolojileri Kullanılarak Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı. (Tamamlandı)

Bilimsel Projeler

Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ (Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL (Yardımcı Araştırmacı), Yrd. Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ (Yardımcı Araştırmacı), “Web Tabanlı Türkiye Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Bibliyografyası Tasarımı ve Geliştirilmesi“, Cumhuriyet Üniversitesi, CÜBAP (Cumhuriyet Ünivesitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyonu), 2015 – 2016 (Tamamlandı – www.e-sseb.com)

Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu

I. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, July 2-5, 2012, Bayburt University, Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği

I. Ulusal Sosyal Bilgiler Eğitimi Çalıştayı (USBEÇ), 14 – 16 Aralık 2012, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, Düzenleme Kurulu Üyeliği

II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES II), 26 – 28 Nisan 2013, Aksaray Üniversitesi, Türkiye, Bilim Kurulu Üyeliği

Hakemli Akademik Dergilerde Editörlük / Hakemlik

 1. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi (Hakem)
 2. e-International Journal of Educational Research (Hakem)
 3. Eğitimde Kuram ve Uygulama (Hakem)
 4. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hakem)
 5. Journal of Computer and Education Research (Hakem)
 6. Uluslarası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Hakem)
 7. Journal of Academic Social Science Studies (Hakem)
 8. Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic (Hakem)
 9. Anadolu Journal of Educational Science International (Hakem)
 10. Turkish History Education Journal (Hakem)

Erkan Yeşiltaş Tarafından Geliştirilen Bilgisayar Yazılımları (Windows Tabanlı & Web Tabanlı)

Osmanlı Devleti Tanıtım Programı: (2005 yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Visual Basic programlama dilinde yazılmıştır. Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

ÜDS WordBot – ÜDS Sözlüğü: (ÜDS sınavına hazırlanan akademisyenler ve öğrenciler için 2007 yılında hazırlanmıştır. Visual Basic programlama dilinde yazılmıştır. Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

KGG – Klasör Gizleme ve Görüntüleme Programı:  Windows tabanlı klasör gizleme ve görüntüleme yazılımıdır. C# programlama dilinde 2011 yılında yazılmış ufak bir programdır.Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

KGG v.2- Klasör Gizleme ve Görüntüleme Programının 2. versiyonu:  Windows tabanlı klasör gizleme ve görüntüleme yazılımıdır. C# programlama dilinde 2015 yılında yazılmış ufak bir programdır.Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Turan Sosyal Bilgiler Eğitimi Yazılımı: (Doktora Tez çalışması çerçevesinde hazırlanmıştır.)

USBED-Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi (ISSEJ-International Social Science Journal) Web Sitesi  (ASP.NET dilinde 2010 yılında (KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi için kodlanmış ve tasarlanmıştır.)

KitapHane (Kütüphane Otomasyon Programı): KitapHane Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ koordinatörlüğünde Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından “Van’a Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi Kuruyoruz” projesi kapsamında Atatürk İlköğretim Okulu için Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ tarafından C# programlama dilinde hazırlanmıştır.  Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Türk Dünyası v1.0: Günümüz Bağımsız Türk Devletleri ve Özerk Türk Devletleri hakkında bilgileri içeren program TÜRK OCAKLARI’nın 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle TÜRK OCAKLARI GAZİANTEP ŞUBESİ’nin talebi doğrultusunda Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ tarafından C# programlama dilinde hazırlanmıştır. Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

SosyalBilgiler.im:  (Sosyal Haberler / Viral Medya.) www.sosyalbilgiler.im

İnteraktif Harita Sınavları: Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ ve Doç. Dr. Hakan KOÇ tarafından gerçekleştirilen “İnteraktif Harita Sınavlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi” isimli akademik çalışma için Yrd. Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ tarafından hazırlanan Türkiye’nin coğrafi unsurlarına yönelik olarak hazırlanmış interaktif harita testleri yazılımı. Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mobil Yazılımı: Apache Cordova altyapısını kullanarak görev yaptığım Fakültemiz için hazırladığım mobil yazılım. Menüde “Yazılımlarım” sekmesinden ulaşabilirsiniz.

E-SSEB (Electronic – Social Studies Education Bibliograpy): “Web Tabanlı Türkiye Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi Bibliyografyası Tasarlanması ve Geliştirilmesi” projesi kapsamında C# (ASP.NET) programlama dilinde hazırladığım Web Sitesi. www.e-sseb.com adresinden erişebilirsiniz.

Sahip Olduğu Temel Bilgisayar Becerileri

 • MS Office FrontPage
 • MS Office Word
 • MS Office Excel
 • MS Office PowerPoint
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Captivate
 • Swish Max (Flash)
 • OpenOffice Writer
 • OpenOffice Impress
 • OpenOffice Calc
 • OpenOffice Draw
 • Libre Office Writer
 • Libre Office Impress
 • Libre Office Calc
 • Libre Office Draw
 • Nvu – Komposer – BlueFish
 • Gimp
 • Krita
 • CinePaint
 • Kdenlive
 • SmartDraw
 • E-Draw

vb.

Sahip Olduğu İşletim Sistemi / Ağ Becerileri

 • MS Windows 98
 • MS Windows 2000
 • MS Windows XP
 • MS Windows Vista
 • MS Windows 7
 • MS Windows 8
 • MS Windows 10
 • Pardus (Linux)
 • Ubuntu (Xubuntu – Kubuntu – Edubuntu – Ubuntu) (Linux)
 • Debian (Linux)
 • OpenSuse (Linux)
 • Apache
 • LAN
 • HTTP
Sahip Olduğu Veritabanı Becerileri

 • MS Access
 • MS SQL Server
 • MySQL
 • Php MyAdmin
Sahip Olduğu Programlama Becerileri

 • C#
 • ASP.NET
 • VB.NET / Visual Basic
 • PHP
 • HTML

Yürüttüğü Lisans Dersleri:

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,

Özel Öğretim Yöntemleri (I – II),

Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme

Sosyal Proje Geliştirme

Uzaktan Öğretim

Yürüttüğü Yüksek Lisans Dersleri

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bilgisayar Teknolojileri Kullanım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.